Przetargi

INFORMACJE O PRZETARGU

INFORMACJE O OGŁOSZENIU

Termin składania ofert Do dnia 17-07-2017.

Liczy się data wpływu oferty do siedziby firmy, a nie data wysyłki.

Zamawiający (beneficjent) Nazwa: POLSKA GRUPA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO CHECHELSKI KONRAD

Adres: PGRM, ul. Botaniczna 20, lokal 2, 32-500 CHRZANÓW

NIP: 6282094149

Tytuł projektu:

Implementacja najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych środkiem do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym.

Numer projektu: RPSL.03.02.00-24-00FF/16-002

Cel zamówienia POLSKA GRUPA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO CHECHELSKI KONRAD rozpoczyna postępowanie zakupowe, którego celem jest wybór dostawcy maszyn, urządzeń i oprogramowania – Fotodigitalizer  – 1 szt., Ploter  – 1 szt., Laptop  – 2 szt., Lagowarka – 1 szt., Kater – 1 szt., Oprogramowanie do zarządzania produkcją – 1 szt. (nazwa i kod CPV: 42715000-1 – Maszyny do szycia, 48300000-1 – Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, rysowania, odwzorowywania, tworzenia harmonogramów i produkowania) – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.
Zakup dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 3.2. „Innowacje w MŚP”.

Niniejsze postępowanie zakupowe nie podlega regulacjom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. tekst jednolity z późniejszymi zmianami.

Użyte w zapytaniu ofertowym terminy mają następujące znaczenie:

 • „Zamawiający” – POLSKA GRUPA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO CHECHELSKI KONRAD; ul. Botaniczna 20, lokal 2, 32-500 CHRZANÓW; NIP: 6282094149; REGON: 120422656.
 • ”Oferent” – osoba prawna lub fizyczna, bądź też jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej biorąca udział w postępowaniu polegającym na wyborze maszyn, urządzeń i oprogramowania.
 • „Dostawca” – osoba prawna lub fizyczna, bądź też jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która została wybrana w postępowaniu dostawy maszyn, urządzeń i oprogramowania.
 • „Postępowanie” – działania prowadzone przez: POLSKA GRUPA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO CHECHELSKI KONRAD na podstawie niniejszego zapytania ofertowego polegające na wyborze Dostawcy maszyn, urządzeń i oprogramowania.
 • „Maszyny, urządzenia i oprogramowanie” – Towar, który jest przedmiotem niniejszego postępowania, zgodnego ze specyfikacją – załącznik nr 1.
 • „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie maszyn, urządzeń i oprogramowania, które są przedmiotem postępowania.
Miejsce upublicznienia zamówienia
 1. strona internetowa: www.pgrm.pl
 2. siedziba firmy: ul. Botaniczna 20, lokal 2, 32-500 CHRZANÓW
Sposób składania ofert Oferty należy składać pisemnie.
Adres, na który należy wysłać ofertę PGRM, ul. Botaniczna 20, lokal 2, 32-500 CHRZANÓW
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę konradchechelski@gmail.com
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia Konrad Chechelski
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 509 338 741
Przedmiot zamówienia
 1. Fotodigitalizer  – 1 szt.
 2. Ploter  – 1 szt.
 3. Laptop  – 2 szt.
 4. Lagowarka – 1 szt.
 5. Kater – 1 szt.
 6. Oprogramowanie do zarządzania produkcją – 1 szt.

Wymagania techniczne przedstawione zostały w załączniku nr 1 – specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia.

Nazwa i kod CPV 42715000-1 – Maszyny do szycia

48300000-1 – Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, rysowania, odwzorowywania, tworzenia harmonogramów i produkowania

Kategoria ogłoszenia Dostawy.
Podkategoria ogłoszenia Dostawy inne.
Miejsce realizacji zamówienia Województwo: śląskie,

Powiat: Dąbrowa Górnicza,

Miejscowość: 43-302 Dąbrowa Górnicza,

Ulica: Łańcuckiego 10 lok. 13.

Harmonogram realizacji zamówienia Oferty należy składać w terminie: od 13.06.2017 r. do 17.07.2017r.

Ważność oferty: do dnia 30.09.2017r.

Oferty dostarczone po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. W trakcie wyboru ofert nie będą udzielane informacje, które mogłyby mieć wpływ na treść składanych ofert.
Wybór oferty nastąpi do dnia: 20.07.2017r.

Załączniki
 1. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia.
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Oferty mogą składać Oferenci, którzy:

 1. Nie są podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z firmą: POLSKA GRUPA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO CHECHELSKI KONRAD. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 1. Nie zostało wszczęte w stosunku do Oferenta postępowania: upadłościowe, egzekucyjne, lub jakiekolwiek inne postępowanie uniemożliwiające wykonanie zamówienia.
 2. Nie zachodzą inne okoliczności, które uniemożliwiają uczestnictwo w postępowaniu opisanym w zapytaniu ofertowym lub też wykonanie zamówienia.
Wiedza i doświadczenie Oferty mogą składać Oferenci, którzy posiadają doświadczenie i wiedzę w dostawie, szkoleniu i uruchomieniu maszyn, urządzeń i oprogramowania.
Potencjał techniczny Oferty mogą składać Oferenci, którzy posiadają potencjał techniczny, kadrowy oraz serwisowo – szkoleniowy w dostawie, szkoleniu i uruchomieniu maszyn, urządzeń i oprogramowania.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa Oferty mogą składać Oferenci, którzy:

 1. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej terminowe i należyte wykonanie zamówienia.
 2. Nie zostało wszczęte w stosunku do Oferenta postępowania: upadłościowe, egzekucyjne, lub jakiekolwiek inne postępowanie uniemożliwiające wykonanie zamówienia.
 3. Nie zachodzą inne okoliczności, które uniemożliwiają uczestnictwo w postępowaniu opisanym w zapytaniu ofertowym lub też wykonanie zamówienia.
Dodatkowe warunki
 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty na zasadach opisanych w zapytaniu.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych, w następującym zestawie przedmiotów zamówienia:
  a) Poz. 1-5 oraz
  b) Poz. 6
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert wariantowych.

Fakturę należy wystawić na podstawie podpisanego protokołu akceptacji maszyn, urządzeń i oprogramowania oraz po pozytywnie zorganizowanym szkoleniu operatorów z podstawowej obsługi, programowania, konserwacji i/lub jeśli to konieczne podstawowych czynności serwisowych maszyn, urządzeń i oprogramowania.

Przekazywanie informacji Informacje, oświadczenia, wnioski, itp. Oferenci przekazują drogą poczty zwykłej lub elektronicznej na adresy wskazane w niniejszym postępowaniu.

Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu.

Postanowienia końcowe
 1. Oferenci ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferentów z tytułu przygotowania i złożenia oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego.
 2. W każdym momencie prowadzenia postępowania Zamawiający może zrezygnować z któregokolwiek etapu postępowania, zmodyfikować ich kolejność lub wprowadzić nowe etapy.
 3. Materiały ofertowe, nadesłane lub złożone w ramach przedmiotu zamówienia do Zamawiającego nie będą udostępniane osobom trzecim.
 4. Oferent wybrany w postępowaniu zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach wynegocjowanych w trakcie postępowania w terminie 7 dni od zakończenia postępowania.
 5. Oświadczenia zawarte w ofercie są prawdziwe. Wszelkie informacje wprowadzające w błąd, umieszczone w ofercie mogą być podstawą do wykluczenia Oferenta z uczestnictwa w postępowaniu zakupowym.
 6. Po otrzymaniu oferty Zamawiający może zażądać od Oferenta dostarczenia dodatkowych, pisemnych wyjaśnień odnośnie treści złożonej oferty. Wyjaśnienia powinny zostać przesłane niezwłocznie po zapytaniu Zamawiającego.
 7. Prowadzący postępowanie zastrzega sobie w każdym czasie prawo do zamknięcia postępowania, w tym także podczas negocjacji a także po ich zakończeniu, oraz prawo odwołania lub unieważnienia postępowania w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
 8. Oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę w toku przeprowadzonego postępowania może zostać zaproszony na negocjacje handlowe celem podpisania umowy.
 9. Umowa zostanie podpisana z Oferentem, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą wyłonioną w wyniku przeprowadzonego postępowania zakupowego.
Warunki zmiany umowy
 1. Z wybranym Oferentem zostanie podpisana umowa.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
 1. zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na dzień złożenia oferty, a które są niezbędne do wykonania zamówienia.
 2. wystąpienia zmiany przepisów prawa w zakresie realizacji przedmiotu umowy i konieczności dostosowania do nich zapisów umowy,
 3. zmiany warunków i terminów płatności w przypadku gdy zmiany te wynikać będą z przyczyn niezależnych od Wykonawcy
 4. otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
 5. zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku, gdy z powodów niezależnych od stron nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie.
 1. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu powyżej:
 1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego,);
 2. zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej) teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami;
 3. udzielenie zamówień uzupełniających wykraczających poza Przedmiotu Zamówienia.
Lista dokumentów / oświadczeń wymaganych od Wykonawcy Oferta powinna zawierać:

 1. Cenę netto maszyn, urządzeń i oprogramowania wraz ze szkoleniem, transportem i uruchomieniem pod adresem: 43-302 Dąbrowa Górnicza, ulica: Łańcuckiego 10 lok. 13.
 2. Specyfikację techniczną wraz z opisem.
 3. Termin dostawy.
 4. Warunki płatności.
 5. Termin ważności oferty.
 6. Okres gwarancji.
 7. Wypełnione i podpisane załączniki nr 2 i 3 do zapytania ofertowego.
Ocena oferty Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:


KRYTERIUM 1. Cena całkowita netto wykonania przedmiotu zapytania ofertowego – (80%)

ZASADY PUNKTACJI:

Liczba punktów w kryterium będzie przyznawana według poniższego wzoru:

K1=Cena min / Cena badana *80

Gdzie:

-Cena min- cena najniższa spośród badanych ofert

-Cena badana- cena badanej oferty


W przypadku ofert wycenionych w różnych walutach w celu zapewnienie porównywalności do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs NBP z dnia poprzedzającego sporządzenie protokołu wyboru ofert przez Zamawiającego, porównywana będzie cena w przeliczeniu na PLN.

Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty kompletnej dostawy Zamówienia.


KRYTERIUM 2. Okres gwarancji liczony w miesiącach – 20%

ZASADY PUNKTACJI

Punkty w ramach kryterium będą przyznawane według poniższego wzoru:

K2=Gwarancja badana / Gwarancja max * 20

Gdzie:

– Gwarancja badana – gwarancja badanej oferty

– Gwarancja max – najdłuższa gwarancja spośród badanych ofert


Jeśli oferta uwzględnia różne okresy gwarancji dla poszczególnych maszyn to w ramach kryterium oceniana będzie najkrótsza gwarancja ujęta w danej ofercie.


Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta najpełniej spełniająca wszystkie ww. i rozpatrywane sumarycznie kryteria, która otrzyma najwyższą ocenę punktową, liczoną wg wzoru:
K=K1+K2
Jeśli dwie lub więcej ofert uzyska w postępowaniu jednakową sumaryczną liczbę punktów, Zamawiający udzieli zamówienia temu Oferentowi, który zaproponował najniższą cenę.

Brak informacji potwierdzających spełnienie każdego z powyższych kryteriów skutkować będzie przyznaniem w ramach kryterium 0 punktów.

Wykluczenia
 1. Podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z firmą: POLSKA GRUPA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO CHECHELSKI KONRAD. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 1. Podmioty wobec których wszczęto postępowania: upadłościowe, egzekucyjne, lub jakiekolwiek inne postępowanie uniemożliwiające wykonanie zamówienia