REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego.
Realna odpowiedź na realne potrzeby

Polska Grupa Ratownictwa Medycznego Chechelski Konrad
relizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej III Konkurencyjność MŚP dla działania 3.2. Innowacje w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach:

„Implementacja najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych
środkiem do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa
na rynku międzynarodowym”

współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Budżetu Państwa.

Beneficjent: Polska Grupa Ratownictwa Medycznego Chechelski Konrad

Celem projektu jest implementacja innowacyjnej technologii komputerowo sterowanego rozkroju materiałów konfekcyjnych w przemyśle odzieżowym i pokrewnych.
Dzięki temu nastąpi dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowej usługi oraz zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie umożliwiająca udoskonalenie dotychczas oferowanych wyrobów.

Wartość projektu (kwota wydatków kwalifikowanych): 900 000 zł

Kwota dofinansowania projektu z UE: 405 000 zł